webinar register page

Webinar banner
Posilnenie slovenského batériového systému v budúcom desaťročí
Účelom tohto podujatia – spoluorganizovaného Slovenskou batériovou alianciou (SBaA), Slovenskou asociáciou pre elektromobilitu (SEVA) a GLOBSEC-om – je segment výskumu a vývoja ako jadro vznikajúceho slovenského batériového ekosystému. V záujme zlepšenia súčasného stavu batérií je nevyhnutné urýchliť spoločné činnosti v oblasti výskumu a vývoja na Slovensku. Projekty výskumu a vývoja však nemôžu závisieť iba od súkromného sektora pretože si vyžadujú vzájomne závislú spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom. Finančné prostriedky EÚ sa považujú za potrebné v tomto smere. V tejto chvíli pre Slovensko:
1. končí predchádzajúce obdobie financovania EÚ;
2. európske plány na oživenie a odolnosť ponúkajú nové príležitosti;
3. prebieha príprava Partnerskej dohody k eurofondom 2021 – 2027;
4. je k dispozícii niekoľko ďalších schém financovania.

Na záver je potrebné, aby Slovensko urýchlilo implementáciu právnych predpisov EÚ o zimnom balíku, posilnilo pozíciu e-mobility, udržalo si pozíciu svetovej špičky v automobilovom priemysle, implementovalo právne predpisy o batériách, podporilo rozvoj skladovania energie a uskutočnilo prechod na udržateľné, zelené a dekarbonizované hospodárstvo.

Hlavné ciele diskusie:
1. Informovať všetky príslušné organizácie, ministerstvá a súkromný sektor o požiadavkách EÚ voči ministerstvám a informovať o aktuálnych projektoch výskumu a vývoja batérií týkajúcich sa e-mobility a skladovania energie;
2. Spolupráca medzi všetkými subjektmi súvisiacimi s činnosťami výskumu a vývoja a s plnením záväzkov voči EÚ;
3. Prezentovať súčasné a budúce potreby verejného a súkromného sektora v oblasti e-mobility a skladovania energie s potenciálnou vzájomnou podporou.

May 11, 2021 03:00 PM in Prague Bratislava

* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register